5131772 (98+)

تماس براي مشاوره رايگان

خانواده ی دادیار سفیر مانا

وصال معزی

وصال معزی

نایب رییس هیات مدیره

بیشتر بشناسید ...

سروش معزی

سروش معزی

مدیر عامل

بیشتر بشناسید ...

تیم مشاوران حضوری


سروش معزی

سروش معزی

دکترای حقوق بین الملل

سرپرست مشاوران حضوری

وصال معزی

وصال معزی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حضوری

محسن سلطانی

محسن سلطانی

کارشناس ارشد حقوق مالی و مالیاتی

مشاور حضوری

رضا الهامیان

رضا الهامیان

کارشناس ارشد حقوق

مشاور حضوری

آذر حشمتی

آذر حشمتی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حضوریتیم مشاوران تلفنی


وصال معزی

وصال معزی

سرپرست مشاوران تلفنی

انیسه حشمتی

انیسه حشمتی

مشاور تلفنی

مونا رافعی

مونا رافعی

مشاور تلفنی

نگار فتحیان

نگار فتحیان

مشاور تلفنیتیم پشتیبانی


ویولت معزی

ویولت معزی

سرپرست پشتیبانی

مونا احمدیان

مونا احمدیان

پشتیبان

آذین قربانی

آذین قربانی

پشتیبان

نرگس غیوری خواه

نرگس غیوری خواه

پشتیبانتیم اداری و مالی


محسن سلطانی

محسن سلطانی

سرپرست اداری و مالی

انسیه صبور

انسیه صبور

کارشناس ارشد اداریتیم انفورماتیک


محمدهادی مبینی

محمدهادی مبینی

سرپرست انفورماتیک

فرزانه فلاطونی

فرزانه فلاطونی

طراح و گرافیست