خانواده ی دادیار سفیر مانا

تیم مشاوران حضوری


سروش معزی

سروش معزی

دکترای حقوق بین الملل

سرپرست مشاوران حضوری

الهام طوسیان

الهام طوسیان

دکترای حقوق بین الملل

مشاور حضوری

وصال معزی

وصال معزی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حضوری

محسن سلطانی

محسن سلطانی

کارشناس ارشد حقوق مالی و مالیاتی

مشاور حضوری

رضا الهامیان

رضا الهامیان

کارشناس ارشد حقوق

مشاور حضوری

آذر حشمتی

آذر حشمتی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حضوریتیم مشاوران تلفنی


الهام طوسیان

الهام طوسیان

سرپرست مشاوران تلفنی

انیسه حشمتی

انیسه حشمتی

مشاور تلفنی

مونا رافعی

مونا رافعی

مشاور تلفنی

کیانوش معزی

کیانوش معزی

مشاور تلفنی

نگار فتحیان

نگار فتحیان

مشاور تلفنیتیم پشتیبانی


ویولت معزی

ویولت معزی

سرپرست پشتیبانی

مونا احمدیان

مونا احمدیان

پشتیبان

آذین قربانی

آذین قربانی

پشتیبان

نرگس غیوری خواه

نرگس غیوری خواه

پشتیبانتیم اداری و مالی


محسن سلطانی

محسن سلطانی

سرپرست اداری و مالی

انسیه صبور

انسیه صبور

مسئول مالی

محمدهادی مبینی

محمدهادی مبینی

مسئول انفورماتیک

فرزانه فلاطونی

فرزانه فلاطونی

طراح و گرافیست

فریضه قنبری

مهدا قنبری

مسئول هماهنگی