5131772 (98+)

تماس براي مشاوره رايگان

اقامت استرالیا

ویزاهای صادر شده اقامت دائم استرالیا از ابتدای ۲۰۱۸ الی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹

ویزاهای صادر شده اقامت دائم استرالیا از ابتدای ۲۰۱۸ الی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹

برنامه ۱۹۰ استرالیا

برنامه ۱۹۰ استرالیا

برنامه ۴۸۹ استرالیا

برنامه ۴۸۹ استرالیا

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا Regional

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا Regional

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا STSOL

جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا STSOL

برنامه ۱۸۹ استرالیا

برنامه ۱۸۹ استرالیا

لیست مشاغل MLTSSL استرالیا با امکان استفاده برای ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹

لیست مشاغل MLTSSL استرالیا با امکان استفاده برای ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹

استرالیا

استرالیا